תקנון אתר רוכבים קדימה

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של רוכבים קדימה – מסע אופניים למען עמותת אלין בית נועם ע"ר מס' 580024057 ("העמותה") וניתן באמצעותו לתרום לעמותה.

כל שימוש באתר, לרבות מתן תרומות, מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה. אנא קראו את התקנון בעיון.

כל האמור באתר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

העמותה תהיה רשאית בכל עת לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לקנון זה ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. השינוי ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר והתנאים המחייבים יהיו אלו המפורסמים בעת ביצוע הפעולה באתר.

 1. העמותה מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לעמותה לטובת מטרות העמותה וצרכיה בדרך קלה, נוחה ומהירה.
 2. על מנת לבצע פעולה באתר יש למסור למערכת האתר פרטים מזהים שונים, לרבות אך לא רק – שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד/נייח, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי לתשלום וכיוצ"ב.
 3. קבלה על תרומה תישלח אל התורם לכתובת הדוא"ל או לכתובת הבית.
 4. האתר עומדת בתקן אבטחה PCI DSS.
 5. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל' 03-535134. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידת וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 6. מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע העסקה מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך. נגד מוסרי פרטים כוזבים אפשר שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לעמותה או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים.
 7. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל תרומה שנתגלתה או נחשדה ככוזבת ולנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות האסורות.
 8. לאחר ביצוע התרומה באתר, יינתן לתורם אשר ישלם בשקלים חדשים קבלה עבור התשלום מחברת הסליקה, ואילו תורם אשר ישלם במטבע זר יקבל קבלה מהעמותה.
 9. חיוב התרומה בסכום שנקבע על ידי התורם יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו ניתנו על ידי התורם באתר, באופן מיידי.
 10. תנאי מקדמי לביצוע עסקאות באתר, הינו אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב התורם באתר, בדבר פרטי התורם ועסקת התרומה לגביה התחייב.
 11. פרטיות: העמותה שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים. מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד ולצורך התקשרות ישירה עם המשתמש. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין.
 12. הגבלת אחריות: העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר לרבות חוסר זמינות האתר/שירות ולא תישא בכל נזק ו/או הפסד שייגרמו עקב ו/או הנובע מהשימוש באתר. המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש והמשתמש באתר אינפורמציה על פעולותיה של עמותת אלין בית נועם וכן על מהות והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור הרחב. עמותת אלין בית נועם והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או, עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש  באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין עמותת אלין בית נועם או מי מטעמה לא נושאים או לא יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.
 13. עמותת אלין בית נועם עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק ועדכני, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין העמותה נוטלת אחריות.
 14. כל המידע, הפרסומים והיצירות המצויים באתר הינם רכוש של העמותה ו/או של אחרים, אשר התירו לעמותה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהם ללא הסכמה מפורשת של העמותה ובעלי הזכויות בהם.
 15. עמותת אלין בית נועם אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי אלין בית נועם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אלין בית נועם או מי מספקיו.
 16. לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.
 17. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 18. העמותה תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
 • א. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
 • ב. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
 • ג. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
 • ד. מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.

ט.ל.ח.

Share This